GENERÁLNÍ RESTAUROVÁNÍ NKP TŘEBECHOVICKÉHO BETLÉMU 

Odhalená tajemství Třebechovického betlému-jedinečná možnost nahlédnout spolu s restaurátory do dřevěného srdce mechanismu betléma

Movitá národní kulturní památka Třebechovický Proboštův betlém (rejstř.č.ÚSKP 908)  patří mezi nejcennější památky České republiky.  Celodřevěný Třebechovický Proboštův betlém vznikal od roku 1885 po dobu více než 40 let. Ve svém rozsahu nemá jako mechanický umělecko-řemeslný organismus v evropském kontextu analogii.

Třebechovický Proboštův betlém se liší nejen rozsahem, řemeslným provedením a celodřevěnou  mechanikou, ale především myšlenkovým záběrem. Je to dílo hluboce věřícího člověka, který své dílo pojal jako oltář. Tato okolnost nás opravňuje ke srovnání kompozice s historickými celky oltářů a vyobrazení biblických výjevů největšími mistry. Autor mistrně využil všech dostupných prvků lidové tvorby a tradičního způsobu ztvárnění betléma. Jeho volba využít čisté řezby, zachovat jednotu materiálového provedení včetně mechaniky a zachování kompozice a rozsah díla  jsou samy o sobě jedinečné. Základní komponentou NKP je většině diváků skrytá mechanika, která umožnuje pohyb jednotlivých figur v kulise betlému. Na mechaniku se váže 21 pohyblivých pásů. Jako celek nebyl Třebechovický betlém nikdy opravován a restaurován. Všechny části betlému  jsou původní.

Současný stav některých jeho částí  lze označit za havarijní, řada pásů a vnitřních mechanik je nefunkční (ulámané a rozvolněné zuby na hnacích kolech, rozlomené základny kulis, deformace hřídelí). Centrální mechanika betlému je uložena a stabilizována v nosné a vně řezbářsky zdobné konstrukci a je při dílčím restaurátorském zásahu prakticky nepřístupná. Také samotná konstrukce je značně rozvolněná.

Doposud byly  z finančních důvodů provedeny pouze 3 dílčí restaurátorské zásahy v letech 2012-2014. Při generálním restaurování bude betlém kompletně "odstrojen", bude zrestaurován centrální mechanismus, zpevněna konstrukce, restaurovány kulisy a znovu uveden v pohyb. Během restaurování   budou dodrženy původní postupy a technologie z konce 19.a poč.20.století. Jejich přesné dodržení je zárukou, že Třebechovický Proboštův betlém  zůstane plnohodnotným a zároveň funkčním dokladem schopnosti a geniality jeho autorů.

Celé restaurování bude probíhat za přítomnosti veřejnosti, která bude moci sledovat jednotlivé etapy restaurování přes prosklenou stěnu expozice, ve kterém je betlém umístěn.

Cílem generálního restaurování Třebechovického Proboštova betlému je zajistit funkčnost celého převodového systému betlému na další desítky let bez nutnosti dalších rozsáhlejších zásahů, tak  aby mohl být i nadále betlém důstojným reprezentantem jedinečné a  stále živé tradice betlemářství.

 Cílem projektu "Generální restaurování NKP Třebechovického betlému" je zlepšení současného stavu památky, její celková rehabilitaci při zachování její umělecko-řemeslné hodnoty a zvýšení povědomí o hodnotě památky. Autorovým záměrem bylo vytvořit jedinečný  mechanický celek a pouze zprovoznění a udržení v chodu jako celku je naplněním Proboštova odkazu.

 

Termín realizace projektu: 17.10.2014-30.4.2016

Celkové náklady na projekt: 7 280 950,- Kč

Poskytovatel dotace:

  EHP fondy:  5 700 856,- Kč

Královéhradecký kraj:  356 000,- Kč

Město Třebechovice p.O. : 1 224 094,-Kč

         

Partner projektu: České sdružení přátel betlémů z.s.

Odborná spolupráce: Restaurátorské Ateliéry Klaus Brandl, Lichtenštejnsko

 

Projekt GENERÁLNÍHO RESTAUROVÁNÍ NKP TŘEBECHOVICKÉHO BETLÉMU  je podpořen grantem z Fondu EHP (podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska).

 hrkr

 

General restoration NKP Třebechovice nativity scene  eaa_g

 

  Probošt´s nativity scene the Czech national monument belongs among the most valuable monuments in the Czech Republic. Wooden nativity scene was created for more than forty years since 1885. As a mechanical artistic organism in its range it has not an analogy in whole European context. In the comparison of the Probošt´s nativity scene with a traditional work of contemporary authors even more uniqueness arises. The Třebechovice nativity scene differs not only in its range or wooden mechanism but above all in intellectual intention. This is a work of deeply religious man who held his work as an altar. Those circumstances lead us to compare the composition of the crib with historical altars and depiction of biblical scenes of the greatest masters. The basic component for most viewers is a hidden mechanism allowing movement of figures in the crib. Twenty-one conveyor belts is bind to the mechanism. Probošt´s nativity scene has never been repaired or restored as a complex and all parts are original. A number of unprofessional interventions were made on the mechanism to keep it working. Current status of some parts can be described as wrecking; some of the conveyors and inner mechanical parts are non-functional (chipped and loosened teeth on the driving wheels, broken bases of sceneries, shaft deformation). Central mechanism of the crib is deposited and stabilised in supporting and artfully carved construction and for restoration is almost inaccessible. Therefore we would like to submit a proposal to the general restauration of this Czech national monument. The Probošt´s crib will be completely dismounted, the whole central mechanism will be restored, the construction will be stabilized, scenes will be restored too and the crib will be put in motion anew. Original techniques and technology from the turn of 19th -20 th century will be fully respected during the restoration. A precise compliance of these technologies ensures that Probošt´s nativity scene will remain fully functional proof of abilities and uniqueness of its authors. The restoration process will take place in the presence of the public, so our visitors can observe the entire process through the glass wall behind which the crib will be located.

 V košíku máte:
0 produktů v celkové hodnotě
150,- vč. DPH

zobrazit košík    smazat košík

44.ročník divadelní přehlídky ochotnických souborů SYMPOSION 2015 Dovolujeme si Vás pozvat na divadelní přehlídku ochotnických divadel v Kulturním domě v Třebechovicích viz. podrobný program
více informací »
Třebechovice na přelomu 19. a 20.století Třebechovické muzeum betlémů ve spolupráci s DDM Třebechovice pod Orebem připravilo novou výstavu pod názvem Třebechovice na přelomu 19. a 20.století, která je pro návštěvníky otevřena od 24.října 2014 v 1.patře muzea. Výstava prezentuje papírový model města na ploše 11 m2 vytvořený podle dobové dokumentace. Expozice je doplněna starými fotografiemi, předměty z městských sbírek muzea a 3D projekcí modelu města.
více informací »
TMB nově na facebooku ! Třebechovické muzeum betlémů nově na facebooku
více informací »
Navštívili jste již náš betlém?
Chystáme se
2068
Ano
2414
Ne
590